جمشید پیمان: نه گردیده سُرخ تو سبز و بنفش به پیمانِ خود مانده‌ای استوار!

 

خوشا بامدادانِ دیدار تو

دُرودَت گریزانَد از گوش من

صدای پیام‌آورانِ قدیم

شوَم فارغ از قیل و قالِ عتیق

بگیرد دلم از کلام‌ات فروغ

 

خوشا بامدادانِ دیدارِ تو

که آموزَدَم شیوه‌ی روشنی

کُنی زندگی را پُر از تازگی

نبینم دگر نقشی از سایه ها

رهد جان گیتی ز دام دروغ

 

خوشا روزگاری که تبیینِ تو

کشاندم ز بیراهه  یکسر به راه

فرو مُرد در قلب من موج بیم

شَوَندآوری* های نَغزَت زدود

چو خورشید از دیدگانم غبار

 

خوشا روزگاری که تبیین تو

بزد مُهر باطل به رُخسار شیخ

کشاندش به خاک مَذلَّت ز ماه

عیان گشت  پنهانِ اهریمنی‌ش

همه هستی‌اش شد به نکبت دچار!

 

شدی وقفِ آزادیِ میهن‌ات

گذشتی ز هرچه بجز عهد خویش

کشیدی درفش رهایی به دوش

شدی با  رفیقان یک‌دل به راه

بمانَد رَه وُ رسم تو بَرقرار!

 

شدی وقف آزادیِ میهن‌ات

نه یک لحظه پا پس کشیدی ز راه

نه افتاده تردید در گام تو

نه گردیده سُرخ تو سبز و بنفش

به پیمانِ خود مانده‌ای استوار!

 

*شَوَند‌آوَری= استدلال

 

جمشید پیمان.۲۰۲۳.۰۸.۰۱