ناهید همت‌آبادی: استعمار کهنه‌کار و ارتجاع غدار

 

گرچه دستان خون‌ریز ارتجاع مذهبی هرگز و هیچ‌وقت آن‌قدر دراز و آن حد قدرتمند نبوده که بدون آن که بازوهای اختاپوس گونه و پنجه‌های چپاولگر استعمار کهنه و نو ـ لااقل طی بیش از صد سال اخیر ـ چوب زیر بغل و ناجی زیر جلی یا علنی خادمان بی‌سواد یا دست‌آموز شده آنان را پس از تجربه صدها سال خدعه استعماری و چپاول و غارتگری در بسیاری از کشورها بر اریکه سلطنت یا کرسی ولایت در ایران بنشاند اما سرزمین پهناور گربه نشان و منابع بی‌شمار آن‌هم البته چون گنجینه‌ای گران‌بهاست که پیر مکار استعمار و نوچریدگان از توبره آن‌که بیش و به از هر کس می‌دانند ملت ایران بااستعداد و هوش سرشار در کشوری آزاد و رها به چه پیشرفتهای شگفتی دست خواهد یافت، بی‌شک از سر این میهن و مردم دربند آن نیز به‌آسانی دست بر نخواهند داشت چنان‌چه حتی با گسترش هولناک ابعاد اعدام و سرکوب مردم بی‌گناه و جوانان در ایران مصیبت‌زده گاهی نسبت به جنایات خامنه‌ای خون‌خوار و دست‌آموزان با یا بی‌عمامه آن ابراز ناخشنودی نمایند اما بی‌هیچ موضع جدی و عملی در قبال وقوع جنایاتی که وحشیانه‌تر از آدمکشی هیتلری توسط گزمه‌های هار ولایت طی چهار دهه بر مردم ایران آوارگردیده و می‌گردد.
باین همه اما در زمانه نامردی‌ها و اوج رذالت‌های تراویده از جنون ارتجاع که با حمایت استعمار کهنه‌کار آن‌هم در عصر فضا و تکنیک که ندرت آزادگی انسانی و غیروابستگی اخلاقی نیز در فضای مجازی و رسانه‌های وابسته‌ای که جز باج‌گیری و باج‌دهی به این‌وآن اجنبی یا فارسی‌زبانان حقیری که همیشه «نواله ناچیز را گردن‌کج. . ». کرده‌اند، هیچ ایرانی آزاده غیرمزدوری در فضای مجازی یا غیرآن، حملات هیستریک از نوع آخوندی را رو به مجاهدین به‌مثابه تنها مقاومتی که سال‌ها پابرجا، غول‌آسا و با تمام خانه و خانمان و قوا در مقابل هیولای بنیادگرایی مذهبی قد علم کرده نشانه نمی‌رود، یا رسانه‌های خیلی مستقل و غیروابسته‌ای؟! که آداب صرف شیرینی فلان مفت‌خور عیاش را با آب‌وتاب تمام گزارش داده اما استقلال رسانه‌یی؟! البته چشمانشان را در تماشا و حتی دیداری گذرا از کارهای سترگ مجاهدین و نه طی چهل سال گذشته بلکه همین چندماهه? اخیر نیز نابینا و زبانشان را الکن نموده و اصلاً به روی نامبارک نیاورده و نمی‌آورند که نه‌فقط کهکشان عظیم امسال و نشستهای سه‌روزه آن بلکه فدا و جانبازی کانون‌های شورشی و فعالیت‌های سراسری بی‌وقفه آنان اگر حتی در عصر ارتباطات و نابخردی بسا مطبوعات فارسی‌زبان با سکوتو سانسور مطلق هم همراه باشد اما حقیقت ملموس و اثرات بی‌تعریف آن را در تقدیر خجسته ایران آخوند گزیده که انکار نمی‌توان نمود حتی با سانسور و سکوت مزورانه? رسانه‌یی زیرا که مزدوران و اراذل مزد به دهان و مهره‌های ریزو درشت نظام کودک کش ولایت نیز صبح تا شام با ذکر سوابق و اخطار حضور مجاهدین و خطرات یارگیری آنان از جوانان را تکرار و وحشت خود را ناخواسته از مجاهدین نه با زبان الکن بلکه به‌وضوح و روشنی بیان می‌دارند.
نام بلند مجاهدین خلق... که با باور بی‌کم‌وکاست به آرمان آزادی و عزم بی‌تردید جان‌فشانی و سوگند وفا و پایداری با اتکا به راهبرانشان استوار ایستاده‌اند بر سر پیمان و عهد خویش تا بی‌اعتنا به لجن بارگی مزوران مجازی و رسانه‌یی و خیل اراذل و مزدوران مواجب‌بگیر اجنبی پناه ولایی، سر بنیادگرایی دینی را سخت بکوبند به صخره نابودی تا پنجه خون‌ریز ارتجاع آخوندی و بازوی دراز حامی استعماری برای همیشه از سر ایران آزاد فردا محو شود که در چشم‌انداز روشن نزدیک است.