یک پناهجوی ایرانی در سوئیس خود را حلق آویز کرد

به گزارش رسیده یک پناهجوی ایرانی در سوئیس به دلیل فشارهای اداره پناهندگی دست به خودکشی زد. این پناهجو در زندان شهر Luzern به سر می برد و در همان جا بود که خود را حلق آویز نمود.
یادآوری می شود که براساس قوانین جدید پناهندگی سوئیس اداره مهاجرت مجاز است در صورت رأی منفی دادن به پناهندگان آنها را تا دو سال به زندان بیندازد.
از نام و هویت این هموطن تا کنون خبری نداریم و در صورت دریافت آن را خواهیم نوشت