برگزاری مراسم نوروز در زندان مرکزی ارومیه

براساس گزارش های رسیده زندانیان سیاسی بند 12 زندان ارومیه عید نوروز را ساعت 5 عصر 29 اسفند جشن گرفتند و با خواندن سرود و روشن کردن آتش و رقص و پایکوبی به استقبال تحویل سال نو رفتند. اما مزدوران که تحمل ذره ای شادی و امید و مقاومت را ندارند با مزدوران ویژه زندان با حضور در این مراسم زندانیان را متفرق کردند و بیش از 15 تن از زندانیان را به قرنطینه مرکزی ارومیه منتقل کردند. براساس گزارش آژانس ایران خبر تعدادی از زندانیان منتقل شده به قرنطینه پس از چند ساعت به بند عمومی زندان برگردانده شدند.