کابوس قیام در سخنرانی خامنه ای در روز اول سال نو

خامنه ای، در اولین روز سال نو، کابوس قیام مردم سراسر ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آّخوندی را یادآور شد و گفت: «...عده‌ یی اغتشاشگر هم وارد میدان شدند تا با تحقق خواست دشمن، جنگ داخلی در ایران به راه بیافتد»(خبرگزاری فارس، اول فروردین)

ولی فقیه ارتجاع که در مشهد و در میان شماری از مزدوران دست چین شده تحت عنوان زائران سخنرانی می کرد، با فراموش کردن عمدی شعارهای کوبنده مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه که طنین آن به گوش همه جهانیان رسید، تلاش کرد قیام مردم ایران را به اختلافات میان باندهای درونی رژیم بر سر نمایش انتخابات محدود کند. وی با دجالگری گفت: این واقعیات نشان می‌دهد که وقتی مستکبران از یک کشور ناراضی هستند منتظر فرصت انتخابات می‌مانند تا در صورت پیروز شدن افرادی که مورد نظر آنها نیستند با کشاندن عده‌ای به خیابانها، اوضاع را برهم بزنند و حتی در صورت لزوم با ایجاد اغتشاش و آشوب، نتیجه قانونی انتخابات را با خشونت تغییر دهند.... تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات بروز خشونت و اغتشاش، خلاف شرع و قانون بود و پیروزی هوشمندانه ملت در این حوادث، عبرت و درسهای فراوانی در برداشت»
خامنه ای با وارونه گویی بی مانند آخوندی، طلسم در هم شکسته ولایت فقیه و آبرو باختگی دیکتاتوری آخوندی در سطح جهانی در سال 88 را «فصل پر افتخار» برای نظام رو به سقوط دانست.
ولی فقیه ارتجاع با یادآوری کابوس قیام افزود: «در این میان عده ‌یی اغتشاشگر هم وارد میدان شدند تا با تحقق خواست دشمن، جنگ داخلی در ایران براه بیافتد اما ملت، هوشیار بود و آنان را ناکام گذاشت».