زینت میرهاشمی ـ علوم انسانی در برابر جزمواره های بینادگرایی اسلامی

سایت ایران نبرد

فراسوی خبر... 26 آبان 88

   علوم انسانی در برابر جزمواره های بینادگرایی اسلامی

 زینت میرهاشمی  

به دنبال اظهارات ولی فقیه در رابطه با تهدیدها و خطرهایی که تدریس علوم انسانی  برای جهان بینی اسلامی دارد، بازبینی در رشته های علوم انسانی و تبدیل آن به الاهیات اسلامی در دستور کار شواری موسوم به انقلاب فرهنگی رژیم قرار گرفت. خامنه ای از عدم توانایی معتقدان جهان بینی اسلامی در هماوردی با رشته های علوم انسانی، از تحصیل حدود 2 ملیون نفر دانشجوی در این رشته و بی اعتقادی آنها به دین ابراز نگرانی کرد.

 باردن هولباخ فیلسوف بزرگ اته ایست عصر روشنگری در قرن هیجدهم به درستی گفت:«همین که انسان جرات تفکر یابد، امپراطوری کشیشان نابود می گردد.» همین نگرانی از نابود شدن در حرفهای خامنه ای موج می زند.

دبیر شورای انقلاب فرهنگی رژیم در روز دوشنبه 18 آبان از بحث مجلس نشینان در مورد ایجاد دانشگاه علوم انسانی مخصوص بانوان پرده بر داشت. این اقدام گامی در جهت کنار گذاشتن تدریس علوم انسانی و نهادینه کردن تبعیض جنسیتی بر زنان است.

احمدی نژاد، روز دوشنبه 25 آبان، خواستار اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تغییر رشته های علوم انسانی شد و آن را به بخشهای مربوطه ابلاغ کرد.

رژیم ولایت فقیه که حکومت خود را با بستن دانشگاهها، اخراج استادان آگاه و سکولار و تصفیه کامل دانشگاه در سال 59 برای مدتی بیمه کرد، در تند پیچ رویدادهای اخیر و آماج قرارگرفتن حکومت به عنوان یک نظم عقب افتاده و ارتجاعی، بار دیگر مخالفت خود را با علم و دانشگاه نشان می دهد. در شرایط امروز که فرصت تعطیل کردن کامل دانشگاه برای حکومت وجود ندارد، کارگزاران رژیم گزینه های ارتجاعی دیگر همچون عنوان بازبینی دروس علمی را در دستور کار قرار داده اند.

رژیم از یک طرف دانشجویان و استادان را اخراج و یا به بند می کشد و از طرف دیگر برای عدم پرورش دانشجویان آگاه، علوم انسانی را به قتل می رساند. ستیر با علم و هر آنچه که روزنه هایی بر آگاهی باز کند، از شیوه های شب نهادان است. فرارویش جنبشهای مردمی و به ویژه نقش دانشجویان در به چالش کشیدن حکومت دینی، فرصت پیاده کردن اینگونه طرحها را نخواهد داد.