روز سه شنبه جامعه جهاني روز بين المللي حقوق بشر را به رسميت شناخت و حقايق اساسي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده را باز تاييد نمودند.

پس از مدت کوتاهي، رهبران جهان در سوگ از دست رفتن پرزيدنت سابق آفريقاي جنوبي نلسون ماندلا و در بزرگداشت زندگي او در خانه اجدادي او در کيپ شرقي گرد هم آمدند.
او وجود کانون غيرقابل بخشش مسائل حقوق بشر و شهامت اخلاقي که سخن از حقيقت در قدرت ميکند اين يک هفته مشکل براي حاکمان ستمگر جهان خواهد بود.
هيچ کجا اين مورد بيش از تهران نيست جايي که آخوندها در آن معادل مدرن خشونت دوران آپارتايد آفريقاي جنوبي  و سياست کنار زدن را ترويج ميکنند.
از زماني که  توافق موقت هسته اي در ژنو بهدست آمد، مدافعان رژيم در واشينگتن و کساني که به آنان [پول] پرداخت شده با مشغوليت زياد مشغول چرخاندن داستانهاي ميانه روي و اصلاحاتي بوده اند که شواهد موجود را در هم ميريزد.
اين موارد را در نظر بگيريد: مردم ايران به طور مستمر در ميان کساني که داراي کمترين آزادي حقوق مدني و سياسي هستن در رتبه بندي شده اند. نمره مرکب از داده هاي فساد به لحاظ شفافيت بخش عمومي اين کشور را در قعر جدول قرار ميدهد. شاخص هاي آزادي اقتصادي ايران را در ميان کشورهايي که به طور اقتصادي کمترين آزادي را دارند قرار ميدهد.
يک ديدبان جلودار حقوق بشر، عفو بين المللي، داده هاي [اطلاعات] آزار دهنده اي را در مستند نمودن تبعيض عليه اقليتهاي قومي، نقض حقوق بشر، بازداشتهاي خودسرانه و غيرقانوني، شکنجه و اعدام ارائه داده است.
يک تاريخچه ۳۴ساله خشونت همچنين رهبران اين رژيم از جمله پرزيدنت حسن روحاني را در ميان يک گروه منتخب از ديکتاتورهاي مدرن و کشور حامي تروريسم قرار ميدهد.
بنابراين آيا جاي تعجب دارد که به مماشات آمريکا بر سر مسئله هسته اي از طريق منشور توافق مونيخ نگاه ميشود؟
کنگره بايستي از رويداد متمرکز اين هفته استفاده کند تا به کاخ سفيد براي تاکيد مجدد بر تعهد ايالات متحده به آزادي و حمايت از حقوق بشر فشار آورد و با برجسته کردن شرايط آپارتايد-گونه در ايران به دولت فشار آورد تا توضيح دهد که چرا ايالات متحده بايستي با خدشه دار نمودن اصول يک معامله با تهران درباره "حق" غني سازي اورانيوم انجام دهد.
سياست گذاران نگران آن هستند که مقامات آمريکايي قرباني توهم اصلاحات شده اند و از طريق يک معامله ساده لوحانه داستان آيت ا... ها را تقويت کرده اما ميتوانند آنچه که مبلغان رژيم ترين از آن بيشترين ترس را دارند انجام دهند يعني افزايش موشکافي و بررسي سياست هاي داخلي ايران و به ويژه  رفتار با اپوزيسيون اصلي ايران - شوراي ملي مقاومت ايران.
شوراي ملي مقاومت ايران يک ائتلاف گروههاي دمکراتيک اپوزيسيون از جمله سازمان مجاهدين خلق ايران است که در ارائه اطلاعات درباره فعاليتهاي هسته اي رژيم ايران نقش اساسي داشته است. افشاگري هاي آنان عامل راه اندازي آخرين دور از بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و ساختار حرکت جهاني براي تحريم بوده است.
اما امروز حدود ۳۰۰۰نفر از مخالفان ايراني در ارتباط با شوراي ملي مقاومت ايران تحت بازداشت در يک کمپ پناهندگي در بغداد هستند که به طور طعنه آميزي کمپ ليبرتي [آزادي] خوانده ميشود.
نيروهاي امنيتي عراق که به دستور تهران عمل ميکنند درگير تلاشهاي سيستماتيک براي شکستن پشت نگران کننده ترين مخالفان رژيم هستند.
قتل عام ۱ سپتامبر منجر به کشتار اعدام گونه ۵۲نفر و گرفتن هفت گروگان از جمله شش زن شد. هيچ کدام از آنها بازگردانده نشده اند و محل نگاهداري آنها تاييد نشده است. عفو بين الملل گزارش کرده است که اين افراد به عنوان گروگان در عراق نگاه داشته ميشوند و در خطر استرداد به ايران هستند.
در طي يک ديدار نخست وزير عراق نوري مالکي کاخ سفيد برغم فشار کنگره اين موضوع را ناديده گرفت اگر چه اين تهاجم يک نقض آشکار توافق امضا شده توسط دولت عراق، آمريکا و سازمان ملل در ۱۷ اوت ۲۰۱۲ بود. اينکه اين مخالفان اين توافق را امضا کردند که به آنها حفاظت تحت کنوانسيون چهارم ژنو ارائه ميدهد به نظر ميرسد که با اهميت بود.
از زمان حمله تا کنون، صدها نفر از مخالفان ايراني براي بيش از سه ماه در اعتصاب غذا به سر ميبرند تا از به فراموشي سپرده شدن خواست آنها توسط جهان ممانعت کنند. اگرچه اين تاکتيک براي آمريکاييان ناشناخته است، ماندلا، گاندي، کينگ از اعتصاب غذا با تاثير عظيمي براي ايجاد آگاهي از بي عدالتي و ترويج تغييرات اجتماعي استفاده کردند.
با ارج نهادن به اين افراد در مقاومت ايران - که مخالفت اصولي، اعتراض مسالمت آميز، و تعهد به آرمان هاي دموکراتيک در تضاد کامل با حکومت استبدادي رژيم ايران است - مقامات ايالات متحده خود را در طرف درست تاريخ قرار خواهند داد.

نوشته دکتر ايوان ساشا شيهان
بلاگ هيل – نشريه كنگره – 22 آذر 1392 – 13 دسامبر 2013