از بدو انقلاب ضد سلطنتى و پس از آنکه انقلاب توسط دزد بزرگ قرن خمينى دزدیده شد همواره در خلوت خودم در این فكر بودم که چه شد و چه اتفاقى افتاد كه مملكت ما به اين بدبختى دچار شد. با شناختى كه از آخوند جماعت داشتم فكر ميكردم كه اين تنبل ها بعلت اينكه هيچگاه در زندگى شان كار توليدى نکرده اند و يا مديريت اقتصادى حتی در حد اداره يك مغازه بقالى و يا ساندويج فروشى هم نداشته اند و يا كاربدنى كشاورزى و كارگرى انجام نداده اند مديريت دولتى واقتصادى مملكتی در حد ایران حتی به فكرشان هم خطور نخواهد کرد بخصوص كه خمينى در پاريس ميگفت من يك طلبه هستم و به قم و دنبال كار طلبگى خواهم رفت.

امّا ديديم خمینی چگونه از پاريس تا تهران ١٨٠درجه تغيير شخصيت و عقیده و ادعا داد و همه عرصه های تولیدی و اقتصادی را زیر مهمیز خودش و  با استخدام چماقداران و لاتها و اوباش شهرهاى مختلف دست به كشتار و شكنجه وإعدام دگر انديشان زِد و جنایاتی آفرید كه هنوز هم ادامه دارد.
همواره فكر ميكردم چه شد و چه كشور يا سازمان و يا دولتى با حمايت از خمينى باعث اين همه عقب افتادگى و بدبختى ملك و ملت ايران شد. قبل از آمدن خمينى سريال طنز ”دائى جان ناپلئون“ دخالت استعمارگران در كشور را به تمسخر گرفته بود ولی بيشر شوخى بنظر میرسید تا افشای يك حيله جدى استعمارى. بعد هم ساواک ترس از نفوذ كمونيسم به كشورهاى پاكستان و ايران و تركيه و نهايتأ تغيير جغرافیای منطقه و رسيدن شوروى به خليج فارس را دامن میزد كه داستانى طولانى دارد.
شاه همچنان در آرزوی ژاندارمی منطقه اوامر اربابانش را اجرا میکرد، اما دست آخر حامیانش و بخصوص آمریکا از اینکه شاه بتواند تمام خواسته هاى آنها را بر آورده كند نا امید شدند و وقتی که دیگر تداوم حکومتش و ادامه تأمین منافع آنها نا ممکن شده بود عطایش را به لقایش بخشیدند و ”اعلیحصرت همایونی“ را از ایران اخراج کردند.
از دو هفته قبل به این طرف می بینیم و می شنویم که ساواكى ها و مزدوران آخوند ها در یک کر مشترک و هماهنگ در برنامه های پرگار بى بى سى و افق صداى آمريكا یکبار دیگر در اجرای همان مطامع ضد ایرانی میز گرد می گذارند.
مرتضی موسوی از رؤسای ادارات عملیاتی ساواک میگوید ”شاهنشاه آريامهر، بزرگ ارتش داران“با ریاست ”تيمسار مقدم“ در ساواك مخالف بود ولى ساليوان به ”اعلیحضرت“ دستور داد كه مقدم رییس ساواك شود و مقدم  جايگزين نفر قبلى شد و بعد از انقلاب بخاطر افشا نشدن اسرار، مقدم را در حاليكه فرمان عفو در جيبش بود اعدام كردند. روشن است که سری اعدام های عجولانه و بدون دادگاه بسیاری از مقامات بالای ساواک و رژیم سلطنتی در اول انقلاب به این دلیل بود که اسرار روابط پنهانی آخوندها با آنها و زد وبند ها و واسطه گری شان با استعمارگران هویدا نشود.
از آن زمان تا الان خمينى ده ها هزار جوان و نو جوان ايرانى را به شهادت رسانده اما هيچكدام از كشورهاى به اصطلاح متمدن كوچكترين اعتراض جدی علیه این جنایات نکردند و هیچ فشاری را به اين رژيم جنايتكار وارد نياوردند تا از قتل عام مردم به گروگان گرفته شده ايران جلوگيرى كند. آدم نباید حتما فيلسوف ويا متخصص سياسى باشد تا تشخيص دهد چرا مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت ايران را بدون کمترین دلیل حقوقی و منطقی در ليست هاى كذائى سیاه قرار دادند و چرا وقتى١٢٠ هزارنفر از آنها را اعدام كردند هیچ یک از اين كشور ها از مظلوميت اين آزاديخواهان دفاع نكردند. حالا آنهاییکه اين رژيم را آوردند و حمايتش كردند و به مردم ايران تحميل كردند باید پاسخ فجايعی که در ايران و كشورهاى همجوار و كل خاورميانه تحت نام اسلام بنيادگرا بوجود آمد را به مردم خودشان و به خلق های این منطقه بدهند.
دكتر محمد ملكى اين انسان شجاع و مبارز آزاديخواه و اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضد سلطنتى، مقالات ارزشمند و معتبرى درباره پدرخواندگی رژیم جمهوري اسلامى به رهبرى خمينى و حالا خامنه اى بر جریانات بنيادگرایی که ظهور کرده اند نوشته است.
داعش و حزب الله  و حوثيها و بقيه جریاناتی که بنام اسلام آدم میکشند تماما بعد از بقدرت رسیدن خمينى بوجود آمده اند. رژیم آخوندی از روز اول از تمام گروه ها و يا اشخاصى كه توان و ماهيت تروريستى داشتند پشتیبانی مالی و تسلیحاتی و آموزشی کرده تا بتواند از آنها بر عليه حکومت كشورهایی که دوستش نیستند و يا سازمان ها و گروهاى مخالف حكومت های دوستش استفاده كند. در اين راستا به اعتقادات آنها و مرام و مذهبشان هم کاری ندارد و حتى از فاشيست هاى طرفدار هيتلر هم در جلسات و برنامه هایی که به همین منظور برگزار میکند دعوت كرده است. اين حكومت با چنين ساختار وماهيت تروريستى  نه با فرهنگ ونه با علائق مردم ايران همخوانى ندارد و طى ٣٦ سال گذشته سیاست مماشات و امدادهاى غيبى اين جنايتكاران را به بلائى براى تمام مردم خاورميانه تبديل كرده است.
اما در شرایط جدید و بعد از زهرخوری خامنه ای و برای کمک به آخوندها که از فرود آمدن تیغ حقوق بشر روی گردنشان و رسیدن دوران پاسخگویی به جنایاتشان روز و شب ندارند بلندگوهای استعماری که می بینند سال ها شيطان سازى و كشتار و بمباران و دستگيرى و زندان رهبران نتوانست اين مقاومت را از بين ببرد ظاهرا به این دل بسته اند که شايد با استفاده از خائنینی كه روزگاری در کنار اين مقاومت بوده اند آبی گرم شود. غافل از اينكه اين افراد خود فروشان سياسى بى مرزى بيش نيستند که رسواى محافل سياسى جدى هستند و بنتيجه نميرسند. از این جمله است توابی كه علاوه بر سرسپردگی و مزدوری مجسمه خود محور بينى هم هست و در اكثر گفتار و نوشتارهایش بجای ظالم و قاتل كه آدم ميكشد مقتول بايد پاسخگو باشد كه چرا كشته شده است و یک وظیفه و مأموریت بیشتر ندارد که بگوید مقاومت فایده ندارد. هم بلندگوهای استعماری و هم این مزدوران دو ریالی غافل از اينند که امروز مردم در دنياى اطلاعات بخوبى سره را از ناسره و بد را از خوب تشخيص ميدهند و در اين ميان لهجه سياسى هركسی را بخوبى تشخيص ميدهند. مردم ايران از خود ميپرسند چرا بى بى سى و صداى آمريكا و يا بعضى از تلویزيونهاى ايرانى اینقدر با مبارزان آزاديخواهی كه تمام جوانى و عمرشان را در مسیر غمخوارى مردم میهنشان گذاشته اند دشمنی میورزند. برای آنها که ایران را دوست دارند این سنگ محكی برای شناخت افراد وسازمان هاى سياسى و سیاست های دولتهاست و كارسختى هم نيست.
بخش فارسی بى بى سى و افق صداى آمريكا دست به سوى مهره هاى سوخته و بزدل و ضعيف النفسی مثل مصداقى وهمپالگى هايش وعرفان قانعى فر پژوهشگر شکنجه گران شاه و شیخ دراز كرده اند كه با آخوند ها و سياستهاى ضد مردمى آنها كارى ندارند و با پز مخالفتی بى رنگ و بو با رژيم، سعى در شيطان سازى آزاديخواهان و استقلال طلبان دارند.  البته بر کسی هم پوشیده نیست که این نمایش ها نميتواند مستقل از سياست خارجی اين كشورها و منافع سرمایه دارانشان باشد.
واضح است اگر كسى و سازمانى و يا گروهى مستقل و مخالف رژيم ددمنش آخوندى باشد و از هيچ استعمارگرى هم فرمان نبرد در پى تضعيف مبارزانى كه با آخوند های ضد ایران و ایرانی سرشاخ و چنگ در چنگند است نخواهد بود. ايرانيان آزاده و مبارز آگاهند كه اين افراد مزدورانى هستند كه هم از سفره حرام آخوند ها وهم از توبره ننگین استعمارگران و دشمنان تاریخی ملت ایران میخورند و به عبث میکوشند با ضربه زدن به مقاومتِ آزاديخواهان، هم به آخوندها مدد برسانند و هم به استعمارگران که بتوانند همچنان به غارت سرمایه های این ملت ادامه دهند.
در این ایام، پاپت سازی و تحمیل دست نشانده به مردم ایران با وجود مقاومتی که ۳۶ سال است باتمام قوا نقشه های ارتجاع و استعمار را نقش بر آب کرده است، آرزوى بر باد رفته ايست.