رضا اولیا: جنایت در اشرف

 

مقاومت بر علیه دیکتاتوری راه درازی پیموده و این راه تا برقراری آزادی و عدالت اجتماعی در ایران زمین ادامه دارد...