رضا پچراک: رسم آزادیستانان تا بپایان ماندنست 

 

 

 

ستاره پر فروغ آسمان جهاد و تکامل مجاهد کبیر موحد عباس مدرسی فر بدیدار معبود پر گشاد و میراثی کلان سرشار از عشق بخدا وخلق و وفای بیمرز و شرط بر جای نهاد. بیگمان ایمان طوفان تبارش در قلب ارتش آزادی و کانونهای شورشی که بآنان عشق میورزید همیشه خواهد جوشید. راهش جاودان و راه باورانش بیشمار باد 

 

زندگی چون شعله رودرروی طوفان ماندنست 

بر فراز قله ها سرشار از ایمان ماندنست 

در مصاف رخوت و پوسیدگی، تحقیر و ترس 

سرکش و سرزنده چون موجی خروشان ماندنست 

در صفوف سربداران، قاصدان زندگی 

شورشی بر نظم نفرتبار شیطان ماندنست 

اختری پنهان چو میگردد ز چشمان، رسم عشق 

بغض خونین در گلو، در قلب میدان ماندنست 

اعتبارعاشقان، رمز تکامل در جهان  

یا بپیمان جانسپردن یا بپیمان ماندنست 

در فضای سلطه بوزینگان بر تخت و تاج 

تا بمغز استخوان مومن بر انسان ماندنست 

از تو من آموختم ای رفته اما ماندگار 

رسم آزادیستانان تا بپایان ماندنست 

زندگی چون شعله رودرروی طوفان ماندنست 

بر فراز قله ها سرشار از ایمان ماندنست

 

فردای روشن در آستانه دمیدن است