رحمان کریمی: بپا خیزید بپا  خیزید، بساط ظلم بهم ریزید

 

شعر پلنگی که پیری را به سخره گرفت به مناسبت ۹ خرداد سالروز هشتاد و پنجمین سال تولدش


 بپا خیزید بپا  خیزید، بساط ظلم بهم ریزید

 

برای      آزادی      وطن 
شما خسته از  جان  و تن 
رها  از رنج  و اندوه  و غم 
دهید  دستان خود  را  بهم 

بپا خیزید ، بپا خیزید 
بساط  ظلم بهم  ریزید.
            
جوانان  ایران ! ستم  تا به کی ؟ 
همه فصل میهن  شده  ماه دی 
زمانی  بر آمد ، نیامد  بهار 
کنون خیز و  بذر  رهایی  بکار 

بپا  خیزید  ، بپا  خیزید  
بساط  ظلم  بهم ریزید.

جهان  در کار   آزادگیست 
کران  تا کران شعله  زندگیست 
چرا قسمت  ما فقط  بندگیست 
چو خاموش بمانیم سر افکندگیست 
 
بپا خیزید  ، بپا  خیزید 
بساط  ظلم  بهم  ریزید . 

صدا را  بر آرید برای  وطن
به  جانتان* مبادا غبار  مهن 
شبی  اختری گر  بسوزد  چه باک 
شما  سر بر آرید ، پاکان  پاک ! 

بپا خیزید  ،  بپا  خیزید 
بساط  ظلم  بهم. ریزید . 

———————————————
* جانتان با سکون نون خوانده شود.