جمشید پیمان: خطاب به سخنگوی وزارت خارجه  یو.اس


یک: به اندازه پول توجیبی‌ت خرید کن
دو: لقمه به اندازه دهنت بردار
سه : خون مردم ایران شاید ریختنی باشد، اماّ نوشیدنی نیست؛ جگر آشامنده‌اش را سوراخ سوراخ می‌کند!
چهار: مصدق را طی کودتا ی ۲۸ مرداد انداختید و جز ننگ نصیبی نبردید
پنج : خمینی را برکشیدید و جز رسوایی بهره‌ای نگرفتید
شش: ایران گیت راه انداختید و آبرو باختید
هفت : مجاهدین را در لیست تروریستی جای دادید و با پس گردنی خوردن قانونی ناگزیر به  تسلیم شدید و دروغ هایتان به خودتان برگشت
هشت : مجاهدین را در جریان حمله به عراق بمباران کردید و بور شدید
نُه : اگر باج هایی را که بصورت نقد در عصر باراک به آخوندها دادید برایتان مفید واقع شد، موضع گیری زشت و سخیف امروزتان درباره ی مجاهدین که باج دیگری است روی باج هایی که پرداخته‌اید،نیز به دردتان خواهد خورد
دَه: اقرارهای ناگزیرتان به استقلال مجاهدین از روی حسن نیت‌ات نبوده، ناخودآگاه به این حقیقت تن داده اید
یازده : مجاهدین روی پاهای خودشان ایستاده اند، متانت‌شان از حقانیت آنها در مبارزه برای آزادی
مردم ایران نشات می‍‌‌‌گیرد  و تکیه گاهشان نیروی بیکران مردم ایران است!
دوازده : در مقابل شما بسیاری از سیاستمداران، وکیلان، دانشمندان و هنرمندان  آمریکایی از مبارزه ی مجاهدین و برنامه های آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکرات، بارها پشتیبانی معنوی کرده اند و مطمئن باشید باز هم خواهند کرد! فکر نکیند درشب تاریک و کوچه ی خالی "آی نفس کش" بر زبان رانده اید!

سیزده: بازی دوگانه و همزمان چلبی سازی و مماشات با رژیم آخوندی دیرگاهی است سر آمده است و هر مّخبطی که چنین خیال هایی در سر می پرورد خیلی زود  سرش به دیوار محکم و استوار  مبارزان آزادی ایران خواهد خورد
چهارده : 
دکان کید برو جای دیگری بگشای
فروش نیست در انجا که من دکان دارم