الف ـ شفیق: شیوه شیخ و شاه

 

شیوه شیخ و شاه

 

پرچم نا مردمی خیره بر افراشتن

ثروت یک خلق را خوردن و انباشتن

 

لاف و گزاف و دروغ گفتن و پرداختن

تخم نفاق و شِقاق روی زمین کاشتن

 

شیوه ی شیخ است و شاه، از نمد دین کلاه،

بر سر خلق و خدا، یکسره بگذاشتن

 

خیره سری باشد وُ، جهل مرکّب اگر

خویش در این معرکه،شیخ و شه انگاشتتن

 

مرگ ستمگر چو شد ،آرزویِ ملّتی

نقطه ی پایان گرفت، بیم به دل داشتن

 

سلطنت افتاد و مُرد، مرگ ولایت رسید

کس نکند آرزو ، داشتنِ لاش‌ تن