رضا پچراک:‌ سیل بنیانکن‌تری از توده های خلق نیست

 

                                                                 با سلام و درود های بی پایان و بی‌مرز

بر طلایه داران رزم‌آور آزادی و ارتقای انسان و میهن 

 

چاره ای جز خیزش بنیانگرای خلق نیست
وین میان غیراز قیامت رهگشای خلق نیست
تا توحش خاک میهن را به یغما می‌برد
جز ندای دفع نا انسان ندای خلق نیست
عاشقان میهن و مردم بپا باید بپیش
سیل بنیانکن تری از توده های خلق نیست
سفره دین پیشگان را باید از میهن زدود
ناخدای ایل کفتاران خدای خلق نیست
تیغ ایمان بر گلوی اهرمن باید نهاد
راه پیروزی جزین در پیش پای خلق نیست
پرچم ما عشق خلق و میهن است و برق خشم
پرچمی دیگر درین میدان لوای خلق نیست
اعتقاد و اعتماد و اتحادی آتشین
بر فراز قله جز این رهنمای خلق نیست
آرمان آزادی و صلح و رفاه مردمیست
آرمان دیگری شرط بقای خلق نیست
در نبرد نیک و بد انسانگرایی زنده باد
راه یزدان جز ره انسانگرای خلق نیست
چاره ای جز خیزش بنیانگرای خلق نیست
وین میان غیر از قیامت رهگشای خلق نیست


لعنت خدا و خلق بر طایفه پلید استثمار، استعمار و استبداد

                                                                                                 زنده باد آزادی