محمد قرایی: یک یکشان

 

یک‌یکشان
یک‌یکشان عاشقان راه خدایند
یک‌یکشان اختران صدق و فدایند
یک‌یکشان در قلوب ملت بیدار....
یک‌یکشان دلبران عرصه ی عشقند
یک‌یکشان سروران عرصه ی پیکار

لیک شما
قاتلان ملت محروم 
لیک شما
تیغ خیانت به پشت ملت مظلوم
لیک شما
بوی لجن در مشام راوی تاریخ
آه... 
شما
قاتلان نسل رهایی
آه... شما  
در نگاه خونی مردم
                            خاطره‌ی دار
دور نباشد که می‌شوید گرفتار
یک یکتان در حصار پنجه‌ی مردم
یک یکتان در حضیض نفرت یک خلق
پرت در اعماق دره‌ی نفرین
خواهمتان دید
خواهدتان دید جهان
محو در اعماق خاطر تاریخ
       همچو یکی فاجعه‌ای گم


م. شوق
13 مرداد 1402