جمشید پیمان: مجاهدین خلق اساسی ترین و بزرگ ترین مساله جمهوری اسلامی

 

مجاهدین خلق اساسی ترین و بزرگ ترین مساله جمهوری اسلامی

مساله (سازمان) مجاهدین خلق فقط مساله امروز رژیم ( در تمامیتش و جناح بندی هایش) نیست،

از همان لحظه که خمینی  گفت : « من دولت تشکیل میدهم» و مجاهدین گفتند  « آزادی ، دموکراسی»، مجاهدین شدند مساله حاکمیت آخوندی!

روزی که خمینی مصدق را استخوان پوسیده خواند و در مقابل مسعود رجوی در احمدآباد از مصدق ستایش کرد، مجاهدین مساله ی اصلی رژیم آخوندی شدند!

و ده ها مورد دیگر هستند که مجاهدین را طی 44 سال مساله رژیم کرده اند.

این مساله سال به سال بزرگتر و پیچیده تر شده، و رژیم با صرف هزینه های سرسام آور کوشیده این مساله را حذف کند.

امّا تا این لحظه شکست خورده و بسیار بسیار بعید است که این شکست ها به نابودی کامل موجودیتش نیانجامد!

برای اثبات این گزاره آخرم دلایل، شواهد و قراین پر شمار دارم!  به نظرم زنده یاد موسا خیابانی با اشراف و استناد به این دلایل بود که گفت : «آینده از آن انقلابیون است و نیروهای میرا از صحنه حذف می شوند

در این میان چه نیرویی میراتر از همین حاکمیت مرتجع که از ژرفای تاریک تاریخ ،به تصادف سر برآورده است!