محمد قرایی: در بزرگداشت شهیدان زاهدان

 

در بزرگداشت شهیدان زاهدان

 

سروده‌ای از دکتر محمد قرایی

قانع نمی‌شوم قانع نمی‌شوم که نسوزم برایشان

راضی نمی‌شوم که نگردم فدایشان

حاضر نمی‌شوم نسرایم ز شوق و بعد

کوهی غزل قصیده نریزم به‌پایشان

مظلومتر از آنان ندیدم در این وطن

مظلومتر از آنان ندیدم در این وطن

بنگر به رنجشان غم بی‌انتهایشان

....