ـ رحمان کریمی: اینـان مجـاهـد یـن خلــق انـد ، انســان هـای عصــر سـخت


  اینـان  مجـاهـد یـن خلــق انـد ، انســان هـای عصــر سـخت 
               تقدیم به : سی و شش سردار مقاومت بی نظیر ایران زمین       

                                                                                                     رحمان کریمی
هنگام
که خدای را برپشت بام سرمایه
به چوبه تیرباران سپردند .
و مُنجیان زمین ،
زندانی گاوصندوق های بزرگ شدند
من ،
یک نفس
جغرافیای ناهمخوان تاریخ را دویدم
و ندیدم  چونان شهر اشرف را ،
هرگز .

چگونه می رسد این کاروان سلحشوران
در حصار وحشت وقت
تا قله های پیروزی ، چگونه ؟

چگونه می رود و می کوبد درهم
آنهمه جراران سپاه دشمن را ؟
حقا که این قامت افراشتگان تبرشکن
حماسه سرایان ایرانشهرجهان امروزند .

شگفتا انسان
که از کوره راه های ناممکن
به ممکن می رسد .
اینک ،
بی جان پیکران جانبخش را بنگر
کز اردوگاه خصم آمده اند تا دگرباره
مقاومت را زندگی کنند .
اینک ،
فراتراز تولد مغلوب به خود رسیدگان شطرنجی
معجز غریب انسان را بنگر برنطع خونین زمین
با خداوندگارش ، سرمایه
و جمیع امامانش نشسته بر مسند قدرت .
آنانکه باز می گردند از رفته های خویش
تا به فلسفند و بریسند حقیقت را
گمشدگان به خود رسیده یی بیش نیستند .

یاران من حریفا !
همان فاتحان شب کوهستانند
بی مدالی برسینه از دولتمردان مدال بخش جهان .
اینان مجاهدین خلق اند
انسان عصر سخت .

                                                               سیزدهم اکتبر 2009