یزدان حاج حمزه _ 22بهمن 88 را دریابیم !

 22بهمن 88 را دریابیم !


یزدان – حاج حمزه


دوطرف درگیردرعرصه سیاسی چند ماه اخیر ایران ،  یعنی طیف مخالفان حکومت  و وحکومتیان ، مردم را دریک روزمشخص، یعنی روز 22بهمن 88 ، به مشارکت در حرکت خیابانی ، دعوت کرده اند. این دعوت همزمان ،که درواقع نوعی صف آرایی بی سابقه است ، به خودی خود بیانگراهمیت این واقعه درشرف وقوع است . اما برای دریافت ودرک بهتر اهمیت این حرکت بدیع ، باید دید اولا طرفین درگیرهریک  با چه موقعیتی وارد این میدان می شوند وثانیا ویژه گی ومعنای مقابله مخالفان جدی حکومت وحکومتیان در سی ویکمین سالروز انقلاب ضد سلطنتی  چیست وثالثا دردل این واقعه مهم چه استعدادی نهفته است  ؟

الف – موقعیت طرفین درگیر
1- مخالفان حکومت درحالی وارد میدان رویارویی 22بهمن می شوند که طی نزدیک به 8 ماه گذشته به صورت پیگیر و به قیمت خون ورنج وشکنج همرزمان خود، با دیکتاتوری حاکم درگیربوده اند . به رغم خواست کاندیداهای ناکام انتخابات خرداد 88 ،حرکت تعیین کننده عاشورای 6 دی 88 را ازسرگذرانده اند و بدون مشروط کردن ادامه حرکت به خواست این افراد ،درحالی با شعار«مرگ بردیکتاتور» به میدان مقابله می روند که حاکمیت به یکایک آنها ( اعم از« اصلاح طلب » و « ساختارشکن » ) برچسب « محارب » زده و  آنها را به قتل ونابودی تهدید می کند . با این اوصاف ، تا آنجا که به قیام کنندگان مربوط می شود ، اینها پس ازعبورازنقطه عطف عاشورا ، آگاه تروجسورترو مصمم ترازحرکتهای پیش درحرکت روز22 بهمن شرکت می کنند .
2-حکومت ، پس از در درگیری خونینی که طی 8ماه گذشته با مردم به پا خاسته ایران داشته ، درشرایطی به رویارویی دیگری با مخالفان  روی می آورد، که حربه سرکوب و ارعاب او بی اثرمانده است .با این وجود همچنان به طورعلنی به تهدید وارعاب ادامه می دهد و به طورغیرعلنی  تقلامی کند   خامنه ای ونظام را اززیرضرب شعارهای رادیکال قیام کنند گان درآورد وبا جایگزین کردن این شعارها با شعارهای فرعی ، جتبش  را ازمسیر اصلی ومحتوای ضد دیکتاتوری خود، منحرف کند  . درعین حال رژیم درحالی به مصاف روز 22 بهمن می رود که ا شکاف واختلاف درونی اش ، دربعضی موارد ، به مقابله نظری رسیده است . به طوری که برخی ازآنها نظیر « آیت الله بیات زنجانی» کارگزاران حکومت را « محارب » اعلام می کنند  وحکم شرعی می دهند که « آن کسی محارب خوانده می شود که اسلحه را به سوی مردم بگشاید و آنان را به خاک و خون بکشد نه آن کسی که با دست خالی آمده و فقط و فقط به رویه یا رفتاری اعتراض دارد» ! . بنا براین رژیم ازدرون سست و ناپایدارشده است . 

 ب –ویژه گی رویارویی 22 بهمن
طرفین  دعوا طی 8 ماه گذشته بارها باهم درگیری خیابانی داشته اند ،  اما رویارویی آنها درسی ویکمین سالروزانقلاب ضد سلطنتی ، پیام خاص وویژه ای دارد .دراین روزطرفداران دوکیفیت متضاد ازمحتوای انقلاب 22 بهمن  درمقابل هم صف آرایی می کنند تا این انقلاب را، به صورتی قاطع ، معنا کنند و این معنا را به کرسی بنشانند ، پاسداران دیکتاتوری مطلقه نظام ولایت فقیه ازیکسو  وجان برکفانی که پرچم « مرگ بردیکتاتور» را برافراشته اند و کمرهمت بسته اند تا محتوای« آزادی »  خواهانه این انقلاب را محقق کنند ، ازسوی دیگر . به این اعتباراست که درداخل وخارج ، چشم ها به این روز خیره شده است .  

ج – استعداد و توان بالقوه حرکت 22 بهمن

حرکت 22 بهمن ازچنان استعداد وتوان کیفی برخورداراست که، درصورت بالفعل شدن ، می تواند درتحول اوضاع نقشی تعیین کننده داشته باشد ، زیرا :
1- با حضورجسورانه قیام کنندگان درصحنه وپیگیری شعارها وخواستهای رادیکال آنها ، حرکت 22 بهمن می تواند روند ریزش نیروهای سیاسی ونظامی رژیم ولایت فقیه را تسریع کندوفروپاشی را درچشم اندازآینده این رژیم قراردهد .
2-  با تداوم شعارها وخواستهای رادیکال قیام ، این حرکت می تواند  ابرهای ابهام وتردید را از فضای سیاسی ایران بزداید ومعلوم کند کسانی که مدعی اصلاحات درچارچوب نظام ولایت فقیه هستند ، آیا می توانند پای خواست وادعای خود بایستند یا نه ؟
3-این حرکت می تواند قدرتهای خارجی را، که چارچشمی به رصد حرکت 22 بهمن نشسته اند، به موضعی بکشاند که تکلیف خود را با حاکمیت خطرناک ایران تعیین کنند ، به سیاست مماشات وسازش با این حاکمیت پایان دهند وخود را برای تغییراین حاکمیت به دست مردم ایران آماده کنند .
چه می توان کرد ؟
 چه می توان کرد تا شانس متبلورشدن استعداد بالقوه حرکت 22 بهمن بالا رود ؟ . آزادیخواهانی  که درون صحنه اند و به رغم تهدیدها ی ترس آمیز کارگزاران رژیم ، تا به اینجا کاررا ادامه داده اند ،راه ورسم مقابله با این رژیم را می دانند. می دانند که نقطه قوت اساسی جنبش اینست که به هدفگیری درستی رسیده  است و  به قول معروف « به خال زده » . اصل نظام و رهبر نظام را آماج شعارهای رادیکال خود قرارداده است . با طرح این شعارها سقفی زده که درزیرآن می توان  خواستهای اصلاح طلبانه به خصوص خواستهای صنفی کارگران وسایرحقوق بگیران جان به لب رسیده را قاطع ترمطرح کرد و به صورت رادیکالتروجدی تری ازآنها حمایت کرد . آزادیخواهانی که درخارج ایران ، حامی جنبش هستند دراین روزها ی حساس باید بیش ازپیش همراهی ، همآهنکی و حمایت گسترده خود ازجنبش داخلی را درجای جای جهان فریاد کنند و به گوش جهانیان برسانند .