فرهاد اسلامی _ باید یکی شویم یاران!

باید یکی شویم یاران!
«پیرامون جبهه همبستگی ملی و یک پیشنهاد»

فرهاد اسلامی
 
 در هفت ماهی که از آغاز جنبش نوین مردمی گذشته است، همگان شاهد اتحاد و وحدت اقشارمختلف تشکیل دهنده این جنبش در "صحنه عمل" بودیم. در سایه این یگانگی و یکپارچگی، و به یمن عملکرد "فراگروهی و فرا ایدئولوژیک" نیروهای مردمی موفق به کسب پیروزهای چشمگیر در مصاف با رژیم ارتجاعی حاکم گردیدند؛ 

طعم تلخ "سقوط ایدئولوژیک" را بر دستگاه ولایت فقیه چشاندند و با بزیر کشیدن پرده های تزویر و عوامفریبانه سی ساله، مشروعیت "نداشتهء"حاکمیت جور وستم را، بطور قطعی، از او بر گرفتند.  و این همه، به یمن "وحدت"، "اتحادعمل" و "همبستگی ملی".اما، بحث "همبستگی ملی" در میان نیروهای سیاسی و بخصوص اپوریسیون "برون مرزی"، مقوله ای است که علیرغم تلاشهای گوناگون افراد، جریانها، سازمانها و تشکلات  سیاسی، از زمان طرح آن توسط "شورای ملی مقاومت" (بیانیه 13 آبان 1381 مسئول شورا) ، بدلایل مختلف که خود نیازمند بحث دیگری است، تا کنون به نتیجه ای نرسیده است!
در غیبت چنین "وحدتی"، نیروهای مترقی و معتقد "براندازی تمامیت رژیم"، گذشته از باورها و بینشهای متفاوت هر یک از آنها، فرصتهای ارزنده ای را در تشکیل جبهه واحد و یا در عبارت روشنتر "جبهه همبستگی ملی" در مسیر جهت بخشی به جنبش مردمی، برنامه ریزی و انتخاب"مشی" های مناسب در تسریع سرنگونی رژیم سفاک ولایت فقیهی و نیز تعیین چند و چون"آلترناتیو " جایگزین  که از فردای سرنگونی رژیم توان ارائه "برنامه وحدت ملی" در جهت اداره کشور، خارج از تشتت و درگیریهای میان گروهی، داشته باشد، از دست داده است.  هرچند که "شورای ملی مقاومت"، آلترناتیو مورد قبول خود و برنامه عمل "دولت موقت 6 ماهه"تا انجام "رفراندوم" ملی را از سالها پیش مکتوب و مشخص ارائه داده است و این طرح می تواند خود نقطه آغازی باشد، اما با توجه به "تفاوت نگرش" سایر نیروها، اختلاف نظر در نقش "مذهب" در بافت سیاسی و نیز "حاکمیت" ایران فردا و همچنین "انتقادات میان گروهی"؛طرح و برنامه شورا موفق به کسب جایگاه "طرح و برنامهء ملی" نگردیده است، که در غیراینصورت دیگر ارائه و تاکید بر عملی نمودن "جبهه همبستگی ملی" معنی و ضرورتی نداشت.از سوی دیگر اما، عملی شدن چنین "جبهه"ای در نخستین گام خود، نیازمند ایجاد "حداقل"دیالوگ، گفتگو و تبادل نظر، ما بین "عناصر" احتمالی تشکیل دهنده آن می باشد. این مهم،طبیعتا نیازمند برنامه ریزی مشخص، تعیین کادر مباحث و نیز یافتن راههای برون رفت از"بحران عدم ارتباط" و نیز "تلاشهای صادقانه" در جهت ممانعت از بروز "بن بست" های جدید، می باشد. همانگونه که پیشتر آمد، مبا حث بسیاری در باب "همبستگی ملی" وجود دارند. در این نوشتارکوتاه قصد ورود به آن مقولات نیست، که در این عرصه بسیار گفته اند و نوشته اند. گفتاری ارزشمند و نوشتارهائی "مسئول". امّا افسوس که پس از اندک زمانی همه آنها به "امانت آرشیوها" سپرده شدند!
اخیرا سایت "همبستگی ملی" در نوشتاری تحت عنوان " بهمنی بسازیم در خور بهار،  شایسته ورود به آزادی" ضمن اشاره به حماسه بهمن 57 و پیروزی تاریخی مردم، ربوده شدن این انقلاب توسط "شیخ"، چنین آورده است:«  پس حرف نهایی ما چیست؟ بغریم و بریزیم و بسازیم.  بهمن را بسازیم. با دستان خود که هیچ دستی به یاری ما نخواهد آمد جز دستان خودمان که «باید یکی شویم یاران! از این رو، در راستای بهمن پرشکوه در پیش و در راستای جبهه ای که یک عبور ظفرمند را تضمین می کند بیایید از تجربیات، دیده ها و خاطرات خود بگوییم. از بوده ها و بایدها. بانگاههایی که حتما متفاوت هستند و هریک بخشی و زاویه ای را دیده اند. و راستی که چه چیز زیباتر از تیراژه ای است رنگین و کمانه کرده در آسمان که دو سوی پلی ویران را به هم می پیوندد؟سایت همبستگی در خدمت شما است برای درج نوشته هایتان. ما را در این راه یاری  کنید که وظیفه ای ملی در راستای تحقق جبهه ای که از بهمن آغاز و به بهار می رسد.  بهمن را شعله ور کنیم تا به بهار دوستی ها برسیم.»  
دعوت به همکاری قلمی در رابطه با "22 بهمن" گرچه می تواند عملی مقطعی و گذارا تلقی شود،ولی قدمی است مثبت و سازنده که می تواند "گامهای مثبت تر و سازنده تری" را بدنبال داشته باشد، اما اگر بتوانیم و بخواهیم که "باید هم بخواهیم و هم بتوانیم".
در راستای مضامینی که طرح گردید و نیزضرورت غیر قابل انکار "عملی" گردیدن "گام به گام" جبهه همبستگی، ضمن استقبال از دعوت سایت همبستگی ملی، "بر پائی فروم جبهه همبستگی ملی"را که میتواند در بر گیرنده نظرات گونه گون، متفاوت اما غیر مخرب، حول این محور باشد رابه مسئولین سایت "همبستگی ملی" پیشنهاد میدهیم. این مباحث "مجازی" بلاتردید خواهندتوانست افقهای جدیدی در عملی نمودن "جبهه" باز گشایند.
طبیعتا، "کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی" پیشاپیش آمادگی خود در همراهی و همگامی و
مشارکت در پیشبرد مباحث فوق اعلام می نماید و از کلیه  افراد، نیروها و تشکلات مترقی ومعتقد به سرنگونی "تمامیت رژیم ولایت فقیه" تقاضای مشارکت فعال در این زمینه را خواهان است.