. رضا برگ بیدی ـ به اشرف و موسی

م . رضا برگ بیدی ـ به اشرف و موسی

اگر که شهره جهان
شهامت و شجاعت دلاوران خاک ماست

اگر که تندر قیام
به قدرت و توان عاشقان پاک ماست
ز عزم آهنین توست
ز رزم آتشین توست
اگر که شهرها و کوچه ها
به لرزه آمده
به زیر پای این ولی نابکار
اگر که زار و تیره بخت
به دام خشم مردم است
رژیم آن بزرگ دزد روزگار
ز عزم آهنین توست
ز رزم آتشین توست
اگر که نور رهایی
زنان ایران است
اگر که شور رهایی
از این دلیران است
ز عزم آهنین توست
ز رزم آتشین توست
اگر که پایه کاخ فقیه
ویران است
اگر که شورش و فریاد
مرگ بر شریران است
ز عزم آهنین توست
ز رزم آتشین توست
نبرد ، تا شکستن تمام استخوان خصم
خروش آخرین توست.


 م . رضا برگ بیدی  16 بهمن 1388