عفو بین الملل, اقدام فوری: تحت فشار گذاردن مدافعان حقوق بشر برای اعتراف

عفو بین الملل نگران است که چنین “اعترافاتی” راه را برای متهم کردن مرتبطین به محاربه هموار میکند که میتواند آنها را در معرض اعدام قرار دهد.

سازمان عفو بین الملل
اقدام فوری
16 بهمن 88

تحت فشار گذاردن مدافعان حقوق بشر برای “اعتراف”

7عضو یک سازمان حقوق بشری ایرانی، کمیته گزارشگران حقوق بشر، در تهران در بازداشت به سر میبرند. آنها برای اعتراف کردن به داشتن رابطه با یک گروه ممنوعهٴ اپوزیسیون تحت فشار هستند که در اینصورت ممکن است با اتهاماتی که مجازاتش مرگ است، مواجه شوند.
3تن از این هفت نفر کسانی هستند که در یک اتوبوس در مسیر رفتن برای شرکت در تشییع جنازهٴ یک روحانی مخالف در ماه دسامبر دستگیر شدند.
7عضو کمیتهٴ گزارشگران حقوق بشر از 30نوامبر 2009 در بازداشت بهسر میبرند و در حال حاضر در زندان اوین در تهران نگهداری میشوند. حداقل دو تن از آنها کوهیار گودرزی و مهرداد رحیمی متهم به محاربه که مجازات مرگ دارد، شده اند اگرچه مشخص نیست که آنها رسماً متهم شده باشند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر از سال 2006 در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران فعالیت کرده است. مقامات این کمیته را متهم به داشتن رابطه با گروه ممنوعه اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران، کرده اند. این اتهام  را کمیتهٴ مذکور تکذیب میکند. مهرداد رحیمی در دیدار با خانواده اش در 28ژانویه گفت: که او تحت فشار است که اعتراف تلویزیونی بکند.
عفو بینالملل نگران است که چنین “اعترافاتی” راه را برای متهم کردن مرتبطین به محاربه هموار میکند که میتواند آنها را در معرض اعدام قرار دهد.
5عضو فعال کمیته گزارشگران حقوق بشر شیوا نظر اهری، سعید کلانکی، سعید جلالی فر، سعید حائری و پریسا کاکایی میباشند. شیوا نظرآهاری در سلول انفرادی نگهداری میشود. همگی آنها در معرض شکنجه یا سایر سوءرفتارها قرار دارند. از زمان دستگیریشان، به هیچکدام آنها اجازه تماس با وکلایشان داده نشده است. دو عضو دیگر کمیتهٴ مذکور مخفی هستند.