کنفرانس امنیتی مونیخ: نمایشهای رژیم ایران خریداری پیدا نکرد

خبرگزاری فرانسه، در روز 6 فوریه از مونیخ گزارش کرد به رغم این که منوچهر متکی، وزیر خارجه رژیم ملایان، مذاکراتش در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ را، مبنی بر امکان یک نقطه عطف در معامله هسته یی، «خیلی خوب» توصیف کرده بود، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت هیچ پیشنهاد تازه یی از جانب ایران وجود نداشته است.

 یوکیا آمانو، رئیس آی ای یی ای، به خبرنگاران گفت منوچهر متکی هیچ پیشنهاد تازه یی در گفتگوها ارائه نکرد.
وزیر خارجه رژیم آخوندها سعی کرد بار دیگر با نشان دادن در باغ سبز، مشتاقان سیاست مماشات را شیفته سازد. متکی گفت «ایران در مورد یک معامله جدی است و معتقد است که این معامله در آینده نزدیک امکانپذیر است». او اضافه کرد «چنین معامله یی، به عنوان یک نقطه عطف در بحران میان ایران و غرب، می تواند راهی برای برون رفت از بحران باشد». 
علاوه بر یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا نیز از این که یک معامله میان غرب و ایران، به دنبال مذاکرات مونیخ قریب الوقوع باشد، ابراز تردید کرد. او به خبرنگاران گفت اگر ایران معقتد است که آماده پذیرش پیشنهاد پنج به علاوه یک است، باید آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی بگوید. مقامهای آمریکایی و اتحادیه اروپا معتقدند که این بازی تکراری رژیم ایران برای فرار از صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه آن می باشد.