40انجمن ایتالیایی حمایت خود را از قیام مردم ایران و مجاهدان شهر اشرف اعلام کردند


40انجمن ایتالیایی، با برگزاری یک نمایشگاه و گردهمایی در روز لائیسیته و اتحاد ملی ایتالیا در شهر تورینو، حمایت خود را از قیام مردم ایران و مجاهدان شهر اشرف اعلام کردند.
در این تجمع آقای تولیو مونتی. . . طی سخنانی گفت امسال، مراسم روز بیستم سپتامبر، سالروز لائیسیته و اتحاد ملی ایتالیا را به مقاومت ایران تقدیم می کنیم. مقاومتی که تنها آلترناتیو در برابر استبداد مذهبی حاکم بر ایران است.

آقای مونتی در ادامه افزود، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، همراه با زنان اشرف و دیگر زنان ایران در صف اول مبارزه با این رژیم ضدبشری قرار دارند و شهر اشرف به قلب تپنده و امید قیام مردم ایران برای آزادی تبدیل شده است. این رژیم به همین خاطر دست به سرکوب ساکنان این شهر می زند ولی مطمئنا آنها پیروز خواهند شد.
این مراسم هم چنین شامل نمایشگاه بزرگی از مجموعه تصاویر قیام مردم ایران و تصاویر پایداری اشرفیان در برابر یورش وحشیانه مزدوران عراقی بود که ابعاد مقاومت ایران را منعکس می کرد. اطلاعیه ها و تراکتهایی نیز در این رابطه میان شهروندان توزیع گردید و شرکت کنندگان توماری در حمایت از مقاومت ایران امضا کردند.
40 انجمن برگزار کننده این مراسم، با امضای بیانیه یی، حمایت خود را از قیام مردم ایران و مقاومت سازمانیافته آنان اعلام کردند.