پرتاب لنگه کفش به وزیر پیشین ارشاد رژیم توسط دانشجویان

در جریان حضور صفار هرندی، وزیر ارشاد پیشین رژیم در دانشکده فنی دانشگاه تهران، که با اعتراض گسترده دانشجویان دلیر این دانشکده روبه رو شد، یکی از دانشجویان، لنگه کفشش را به سمت صفار هرندی پرتاب کرد.
میزان اعتراضات دانشجویان به قدری شدید بود که کنترل برنامه از دست مجری خارج شد و صفار هرندی با هو کردن دانشجویان مواجه گردید و نتوانست سخنان خود را برای دقایقی آغاز کند.
صفار هرندی به علت اعتراضات شدید در نهایت مجبور شد دانشگاه را ترک کند.