محکومیت کارگران نیشکر هفت تپه

پنج تن از کارگران نیشکر هفت تپه که در جریان اعتراضات کارگری در سال 86 مورد پیگرد قرار گرفته بودند، از سوی بیدادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به زندان محکوم شدند.
صبح روز 28مهر، وقتی این کارگران قصد ورود به کارخانه را داشتند با ممانعت حراست مزدور کارخانه روبه رو شدند و طی اطلاعیه یی از سوی حراست ممنوع الورد اعلام شدند.
این کارگران علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری نام دارند.
بر اساس حکم بیداگاه رژیم، چهار تن از این کارگران به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی و یکی از آنها به چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند