اوجگیری تظاهرات دانشجویی با شعار مرگ بردیکتاتور

تظاهرات دانشجویان در دانشگاههای مختلف کشور با شعار مرگ بر دیکتاتور اوج تازه یی گرفته است.
براساس گزارشهای تکمیلی از دانشگاه آزاد کرج، روز گذشته بیش از دو هزار تن از دانشجویان با سردادن شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی»، «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» تظاهرات کردند.
دانشجویان علت اعتراضات خود را اقدامات سرکوبگرانه و احکام صادر شده برای دانشجویان عنوان کردند.

دانشجویان دانشگاه گیلان نیز روز دوشنبه27مهرماه با سر دادن شعارهای ضدحکومتی دست به اعتراض زدند. آنها با شعارهای ضدحکومتی و خواندن سرود یار دبستانی علیه سیاست سرکوب رژیم اعتراض کردند. به گزارش رسیده از این دانشگاه، روز پنجشنبه 16مهر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه رژیم، بدون اطلاع قبلی و در روزی که دانشکدههای فنی و کشاوری تعطیل بود، از این دانشگاه دیدار کرده است.
این مخفیکاری در وحشت از تظاهرات دانشجویان علیه حضور متکی صورت گرفت.

دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین روز سه شنبه 28مهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع در اعتراض به احضار دانشجویان فعال و اقدامات سرکوبگرانه مزدوران رژیم در دانشگاه صورت گرفت.

دانشجویان دانشگاه علوم تحقیق فارس در اعتراض به کشته شدن سه تن از دانشجویان این دانشگاه در حادثه تصادف رانندگی، روزهای دوشنبه و سه شنبه از رفتن به سرکلاسهای درس خودداری کردند.
دانشجویان این دانشگاه مانع خروج سرویسهای دانشگاه از در اصلی آن شدند و رژیم به ناچارسرویسهای دانشگاه را از دربهای فرعی خارج کرد.

روز سه شنبه 28مهر، دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد نیز، در همبستگی با فراخوان دانشجویان دانشگاه آزاد مرکز، به تظاهرات ضد حکومتی دست زدند.
در این تظاهرات که در مقابل در ورودی و سلف سرویس این دانشگاه صورت گرفت، دانشجویان علیه احمدی نژاد و ولی فقیه ارتجاع شعار می دادند