انجمنها و تشکلهای جوانان در منطقه رن آلپ فرانسه، خواستار آزادی سریع 36 مجاهد اشرفی گروگان در دست نیروهای عراقی شدند

انجمنها و تشکلهای جوانان در منطقه رن آلپ فرانسه، در یک اطلاعیه مطبوعاتی خواستار آزادی سریع 36 مجاهد اشرفی گروگان در دست نیروهای عراقی شدند.
در این اطلاعیه آمده است:
ما جوانان انساندوست، در کنار ساکنان اشرف، شهر آزادی و مقاومت قرار داریم. ما از دولت عراق می خواهیم مخالفان رژیم ایران را که با نقض کنوانسیون چهارم ژنو توسط پلیس عراق بازداشت شدند، آزاد سازد.
اشرف برای بسیاری ایرانیان سمبل مقاومت در مقابل دیکتاتوری ملایان محسوب می شود و حمله به قرارگاه
اشرف و کشتن و بازداشت کردن ساکنان آن نشاندهنده دخالتهای رژیم ایران در عراق است.

 جهان آزاد باید بداند که امروز در عراق انسانهایی، صرفا به گناه مخالفت با وحشیگری، مورد تهدید قرار دارند و وظیفه ما حمایت از آرمان مشترک میان ما و آنها برای تغییر است.
جنبش جوانان سوسیالیست آردش
جنبش جوانان سوسیالیست کوت دور
انجمن امید
کنفدراسیون دانشجویان گرونوبل
کنفدراسیون دانشجویان رون آلپ
آینده جوانان فرانسه
آینده جوانان رون آلپ
آینده جوانان دروم آردش