حسین پویا: پیام خداحافظی دکتر محمود

"اگر بار گران بودیم و رفتیم"!

اگر جنت مکان بودیم و رفتیم
اگر هم حیف نان بودیم و رفتیم

اگر گفتار ما قند و عسل بود
اگر شیرین زبان بودیم و رفتیم

اگر بودیم خیلی خوش قیافه
مث آلان دولان بودیم و رفتیم

اگر در علم جفر و جن گرفتن
سرآمد در جهان بودیم و رفتیم

اگر در علم جغرافی انیشتن
وگر تاریخدان بودیم و رفتیم

اگر یک نابغه در علم شیمی
ویا فیزیکدان بودیم و رفتیم

اگر در اقتصاد و بانکداری
جلوتر از زمان بودیم و رفتیم

اگر بودیم ما محبوب عالم
وگر خلد آشیان بودیم و رفتیم

اگر بعد از وفات هوگو چاوز
به دنبال مامان بودیم و رفتیم

اگر داروی باد فتق و روده
وگر گل گاوزبان بودیم و رفتیم

اگرچه این جهان محتاج ما بود
ولی ما خسته جان بودیم و رفتیم

اگر از بابت آن هاله نور
کمی نامهربان بودیم و رفتیم

توی کهریزک و جاهای دیگر
حسابی پهلوان بودیم و رفتیم

بسی افشاگری کردیم و اما
خداوند چاخان بودیم و رفتیم

ولی اندر امور بیت "آقا"
سگ بسته دهان بودیم و رفتیم

اگر در کام شیرین ولایت
چو جام شوکران بودیم و رفتیم

زمانی هم که "آقا" گفت گم شید
همه بر سرزنان بودیم و رفتیم
28 تیرماه 1392