حمایت انجمن دانشجویان دانشگاههای تهران، گیلان و بوعلی سینای همدان از هفته همبستگی با اشرف و جوانان به پا خاسته در شهرهای ایران

انجمن دانشجویان دانشگاههای تهران، گیلان و بوعلی سینای همدان هواداران مجاهدین با صدور اطلاعیه هایی از هفته همبستگی با اشرف و جوانان به پا خاسته در شهرهای ایران حمایت کردند. در قسمتی از اطلاعیه انجمن دانشجویان دانشگاه تهران با عنوان «ما زن و مرد جنگیم اشرف نشان می جنگیم» آمده است: سلام از سنگر دانشگاه به همسنگرانمانان ، از آمریکا تا همه کشورهای اروپایی که شاخص های استواری و پایداری شدید و این چنین از یک طرف صدای اشرف را و از طرف دیگر فریادهای قیام را همدل و همزبان و یکصدا کردید
انجمن دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان نیز در اطلاعیهیی اعلام کرد: در شروع سال تحصیلی جدید و با بازگشایی دانشگاهها با درود به روان پاک شهیدان از ا شرف تا شهیدان قیام از کیانوش و ترانه و سهراب و ندا و دهها شهید سرفراز دیگر که قیام چند

ماهه اخیر در ایران تقدیم خدا و خلق نموده است ، حمایت خود را از هفته همبستگی جوانان ابراز می کنیم
در اطلاعیه دانشجویان دانشگاه گیلان آمده است: در هفته همبستگی با اشرف و جوانانی که آتش قیام را در شهرهای مختلف ایران شعله ور نگاه می دارند ، از سرزمین میرزا کوچک خان و از فراز جنگلهای گیلان به همه شما درود می فرستیم. صد آفرین بر همت و غیرت شما جوانانی که در کشورهای مختلف به حمایت از اشرف و جوانان قیام کننده د رایران برخاسته اید و در تحصنها و تظاهراتهای خود در خارج کشور به این رژیم درمانده نشان دادید که : ما همه با هم هستیم و برای نجات میهن مان از حاکمیت آخوندها دست در دست یکدیگر زنجیر بسته ایم مطمئن باشید که در شروع سال تحصیلی ما هم دانشگاه را سنگر حمایت و همبستگی با شما خواهیم کرد.