فریدون انوشه: پیغام بهاری


به اشتیاق صدای جان جانان عاشقان ایرانزمین برادر مسعود

 

مژده ای دل که نوای خوش یار آمده است
پیک آزادی و پیغام بهار آمده است

جان جانان وطن، مهر درخشان وطن
به شبستان وطن شعله گذار آمده است

اینک از آتش آن شعله سوزنده ٔ سرخ
مشعل شورشیان پر ز شرار آمده است

تا شرر برَ شبَح شیخ و شریران بزنند
مثل صبحی که به محو شب تار آمده است.


*****


در صدای خوشت احساس بهاران جاری ست
در نوای خوشت آواز َهزار آمده است

یعنی ای میر مجاهد که نماد شرفی
این بهار از گل عشق تو به بار آمده است

این بهاری که دهد مژده ٔ آزادی خلق
بهر آن لشکر خورشیدسوار آمده است،

این بهاری که شود فاتح تسخیر اوین
وقت آزادی شیران ز حصار آمده است

این بهاری که پر از عطر عدالتخواهیست
در رهش خون بسی سرو، نثار آمده است.
 
خائنان را نه گریزی است از آن لحظه که خلق
با سلاحش پی آنان به شکار آمده است

شکر ایزد که نوای خوش یار آمده است
پیک آزادی و پیغام بهار آمده است.

 

فریدون انوشه