رحمان کریمی: بهار من، بهار آزادی

            

                   بهار من، بهار آزادی

                               

بهار طبیعت ! خوش آمدی 

خوش قدم باشی

برای ایران هنوز مانده

در برودت سرمای استبداد.

خیال باطل خوش خیالان

مرا چه سود؟

اینجا که من به تبعیدم 

هنوز زمستان در سرزمین آزاد غرب

به حکومت است

بی خیال از من و میهن گرفتارم.

درختان لخت و شکوفه ها پنهان

هوا ابری و خورشید

چونان ملتم زندانی.

 

بهار طبیعت آمدی

مقدمت مبارک باد

من عمری ست که

چشم به راه بهاری دیگرم

بهار آزادی

با روز نو و روزگار نو

پیام دردمندان ایران را

به آن نازنین نامده

برسان.