رضا پچراک: آزادی خلق، نوبهار وطن است

 

آغاز بهار و اوج تاریخی نبرد میان انسان و اهرمن بر ارتش آزادی و انسانگرائی و نهاد کانونهای شورشی، این گوهر شبچراغ عزم خلق برای نجات وطن، فرخ باد ​

 

آزادی خلق، نوبهار وطن است

پالودن زندگی ز لوث لجن است

آن خفته بخون که بیمزار و کفن است

معیار و درفش رزم با اهرمن است

 

***

نوروز بر اهل خاوران فرخ باد

بر غرقه بخون خفته آن فرخ باد

روزی که شود شاخص انسان و وطن

ان آتش سرخ بیگمان فرخ باد

***

 نوروز زمان باور بر خویش است

بیداری کاوه کمان اندیش است

باور بگلی که بیگمان خواهد رست

جنگی که میان خوب و بد در پیش است

***

 

نوروز کنار ساقی و ساغر خوش

در محفل صوفیان همباور خوش

هنگامه چو شد ز شور و ساقی برخاست

دل را بقضا سپرده تا آخر خوش

 

***

 نوروزتان پیروز