زنده یاد رحمان کریمی:  درخشان و پایدار درکسـوف خونیـن ابـلیسی  

2022-12-03 10:39:37

جمشید پیمان: اِذا جاءَ خورشیدِ چشمانِ تو

2022-11-30 16:05:00

الف ـ شفیق: شیوه شیخ و شاه

2022-11-24 22:31:58

رضا پچراک: خلق را بازو چنین می‌باید و ایمان چنین

2022-11-21 21:06:03

جمشید پیمان: خون مهسا می شود گُل

2022-11-20 14:44:00

رضا شمس: رد خون

2022-11-20 14:41:00

زنده یاد رحمان کریمی:  ایــران مــن ، بپاخیــز !

2022-11-13 10:53:00

رضا پچراک:‌ گرچه پنهان در ردای شاه، رهبر یا امام ریشه ظلم و ستم باید بخشکد والسلام

2022-11-11 11:37:00

جمشید پیمان: شبم از تو مهتاب رؤیا بگیرد

2022-10-30 12:39:00

  زنده یاد رحمان کریمی:‌  دور از تو ، با تو می گویم ای وطن !

2022-10-26 22:53:00

 رضا پچراک:‌ زنده باد انقلاب، آزادی، آبادی

2022-11-03 10:23:00

حسین پویا: سیدعلی به پایان سلام کرد!

2022-10-14 23:15:00

جمشید پیمان: یابد این شهر خسته بهبودی

2022-10-16 10:35:28

     زنده یاد رحمان کریمی: قـفـس  و حمـا سـهٌ پـرواز

2022-10-13 11:53:00

جمشید پیمان: نمی‌رَوی ز دل و خاطرم مِهین بانو

2022-10-10 21:56:00

رضا شمس:‌ شر مطلق

2022-10-09 14:01:13

حسین پویا : پاچه خوارِ سیدعلی

2022-10-05 16:58:00

جمشید پیمان:  این منم در این میانه، بی حجاب و بی نقاب!

2022-10-06 20:02:24

زنده یاد رحمان کریمی: ایــران مـن ، فــراز آی  فــراز آی !

2022-10-04 10:58:00

جمشید پیمان: در دلِ ما امید فردایی 

2022-09-30 23:06:00

Page 2 of 58, showing 20 record(s) out of 1,148 total