رحمان کریمی: می رسد صبح سپید از پی این شام سیاه 

2022-04-20 10:07:00

رحمان کریمی:    تـا گـور هــم

2022-04-08 10:59:00

جمشید پیمان: ای شما در جانِ من جوشان!

2022-04-07 10:27:00

م. سروش:‌ بگو بهار می رسد

2022-03-19 12:57:00

جمشید پیمان:  درِ میخانه ها باز است    

2022-03-19 09:43:00

فریدون انوشه:‌ طریقت عشق - شعری برای استاد رحمان کریمی

2022-03-12 14:32:00

رضا پچراک: رنج انسان بر زمین را عشق درمان میکند

2022-03-09 18:13:55

حسین پویا: درد دل مدعیان آلترناتیو

2022-02-18 11:04:00

جمشید پیمان:‌ شکوه صبح فروردین به چشمانم شکوفا شد

2022-03-18 19:25:00

  جمشید پیمان: عجب سال زشتی، چه خوبان که رفتند

2022-03-10 02:28:00

رحمان کریمی: تقسیم مرگ به عدالت ! 

2022-01-11 14:30:00

جمشید پیمان:  مطمئنم که عشق می‌رویَد

2022-02-14 14:00:11

رضا پچراک: تا بهاران تو ای خلق فراز آرد سر 

2022-02-12 18:54:00

م. سروش: "از تبار نجس قابیلی"

2021-12-30 03:53:00

جمشید پیمان: بَر شیشه‌های ستبر بی روزن

2022-02-02 08:43:00

رضاپچراک: خیزشی چون برق، طغیان، سرنگونی، انقلاب 

2022-02-05 18:11:10

رضا پچراک:‌ صبر خون پالا

2022-01-19 01:32:09

جمشید پیمان: به تبیینِ تو

2022-01-19 10:04:29

جمشید پیمان:‌ تو را آرزو می کنم

2022-01-03 04:44:53

رضا شمس: تو می توانی

2021-12-27 12:18:00

Page 5 of 58, showing 20 record(s) out of 1,160 total