جمشید پیمان: مادرم، روز تو مبارک باد!

2021-05-09 10:45:00

م. سروش:‌ اینک زمانِ شورش، اینک زمانِ طغیان

2021-05-03 20:23:00

محمد قرایی (م. شوق): صاحب لنگه کفش پیدا شد

2021-05-07 20:20:53

هوشنگ اسدیان(پگاه): به مناسبت اول ماه مه

2021-05-02 16:45:00

رحمان کریمی:     بـا  چــــراغ

2021-05-01 11:52:00

جمشید پیمان: حمید جان تو هم رفتی! 

2021-05-06 01:49:00

جمشید پیمان: اول ماه مای، روز ج (ه)انیِ کارگر!  

2021-05-01 10:44:00

رضا پچراک‌: سیمرغ گشت و رفت ره جاودانه را 

2021-04-26 20:17:00

حسین پویا: سیدعلی و ترکمان چین

2021-04-09 09:57:32

رحمان کریمی: خطـابـه یی بـرای فـردایان

2021-04-04 06:14:00

رضا پچراک: خلق ما هرگز نخواهد برد نامش را ز یاد 

2021-04-11 17:53:00

جمشید پیمان: آزادی ای همیشه زخمی تاریخ میهنم

2021-04-05 10:43:00

جمشید پیمان: یکی فریاد می‌زد: "سرنگونی"  یکی می‌گفت: "وقتِ انتخاب است"!

2021-04-19 12:28:00

جمشید پیمان: نیست ره‌توشه‌ات از عشق،به‌ جایی نرسی

2021-04-13 10:07:00

حسین پویا: "ترکمانچای" شیخان

2021-03-29 04:02:08

رضا پچراک: عید آزادی و یگانگی

2021-03-28 18:31:06

جمشید پیمان:‌ بیا وُ راست بگو لحظه ای، تو انسانی؟

2021-03-25 10:30:10

رضا پچراک: مبادا که رای تو بر پای خوکان بریزد

2021-03-23 02:04:28

هوشنگ اسدیان:‌ کس نخارد پشت من

2021-03-21 09:11:07

رضا پچراک: آزادی خلق، نوبهار وطن است

2021-03-19 06:00:06

Page 8 of 58, showing 20 record(s) out of 1,148 total