جمشید پیمان: تنگه را گر پُر نسازی از خروش، بر نمی آید صدا از کوه‌سار

2022-08-09 14:40:00

زنده یاد رحمان کریمی: بــرگـی  ا ز ســفـر نـا مــه  پیــری در راه 

2022-07-31 10:35:42

رضا پچراک: در رثای اختر هماره فروزان آسمان جهاد بنام خدا و خلق خواهر مجاهد حمیده طاعتی که معتبر به عشق بود و اعتبار عاشقان. یادش جاودان است

2022-07-21 09:17:00

جمشید پیمان: چه زالوی هالو نمای پِلِشت مکد خون و اندازدت در خِنِشت

2022-07-21 10:25:00

زنده یاد رحمان کریمی: شب که آسمان میهنم 

2022-07-14 07:46:00

محمد قرایی: به یاد مسعود فرشچی درسالگرد پروازش

2022-07-08 10:18:00

رضا پچراک: پیشکشی کوچک بخاطره هماره تابناک پهلوانان سی خرداد شصت

2022-07-01 00:39:00

زنده یاد رحمان کریمی:  افــروزه هــای ایثـــار 

2022-07-04 10:30:00

م. سروش: تاج و عمّامه، مفسد و اَفسد

2022-06-15 17:59:09

رحمان کریمی : (پارو بزن رفیق همراه، پارو!)

2022-06-15 18:01:00

جمشید پیمان: آآآآآآآآآآآآآآآی  آبادان!

2022-05-25 13:13:00

رضا پچراک:‌ این فصل تازه خوشتر از موسم بهار است - در بدرقه دکتر منوچهر هزارخانی

2022-03-23 18:05:00

رحمان کریمی: صدای سـنج و دَمّامه می آید از خلیج فارس

2022-06-04 23:04:00

رحمان کریمی: بپا خیزید بپا  خیزید، بساط ظلم بهم ریزید

2022-05-30 08:48:00

رحمان کریمی: می بارم

2022-05-21 17:34:00

جمشید پیمان: دررثای دکتر صمد فتح‌پور، آزادی خواه و میهن پرستِ مبارز، هموند شورای ملّی مقاومت ایران!

2022-04-19 10:20:00

رحمان کریمی: باران بلند شبانه

2022-05-07 11:57:00

رحمان کریمی: می رسد صبح سپید از پی این شام سیاه 

2022-04-20 10:07:00

رحمان کریمی:    تـا گـور هــم

2022-04-08 10:59:00

جمشید پیمان: ای شما در جانِ من جوشان!

2022-04-07 10:27:00

Page 1 of 55, showing 20 record(s) out of 1,097 total