جمشید پیمان: «حزب باد» است حزب پیروزی

2023-10-02 21:38:13

الف شفیق: من شورشی ام

2023-10-02 21:05:00

محمد قرایی: در بزرگداشت شهیدان زاهدان

2023-09-29 11:17:00

جمشید پیمان: اوّل مهر رسید

2023-09-25 09:11:08

زنده یاد رحمان کریمی: من نـدانسـتم ، باغ  پـُـر از داغ  میهنـم دانسـت 

2023-09-18 13:40:19

محمد قرائی: «من مغزشویی شده‌ام»!!!

2023-08-27 15:44:00

جمشید پیمان: وَ من همیشه پُرم از امید و شعله‌ی شوق

2023-09-07 14:25:49

زنده یاد رحمان کریمی: غریب دلی  که هنوزش هوای رفتن هست

2023-09-01 20:06:23

م.سروش : سرو اِستاده هنوز، خرّم و سرسبز و  جوان

2023-08-19 21:55:00

«جمشید پیمان»: من به دیدارِ تو خواهم آمد

2023-08-12 13:48:00

محمد قرایی: یک یکشان

2023-08-06 00:40:33

زنده یاد رحمان کریمی:‌ ده شعر کوتاه

2023-08-04 15:48:00

جمشید پیمان: نه گردیده سُرخ تو سبز و بنفش به پیمانِ خود مانده‌ای استوار!

2023-08-03 11:27:06

رضا پچراک: تا ابد خواهد درخشید آن فروغ جاودان

2023-08-02 10:27:00

زنده یاد رحمان کریمی: دور از تو، با تو می گویم ای وطن !

2023-07-20 23:54:00

جمشید پیمان: کاش میشد بشَوَم پنجره ای

2023-07-13 13:06:39

رضا پجراک:‌ ریشه سوزاندن قران، به قران حیله است این گیاه رسته از تحریف ایمان حیله است

2023-07-28 08:49:16

رضا پچراک: نام تو تا زندگی آید بپایان زنده است

2023-07-11 10:46:34

م. شوق : باید به دنیا بگویم- برای بزرگ‌زن مجاهد، عذرا علوی طالقانی

2023-07-10 14:58:00

جمشید پیمان: این اشرف است چنین سبز و سرفراز

2023-06-27 00:43:00

Page 1 of 60, showing 20 record(s) out of 1,182 total