رحمان کریمی : (پارو بزن رفیق همراه، پارو!)

2022-06-15 18:01:00

جمشید پیمان: آآآآآآآآآآآآآآآی  آبادان!

2022-05-25 13:13:00

رضا پچراک:‌ این فصل تازه خوشتر از موسم بهار است - در بدرقه دکتر منوچهر هزارخانی

2022-03-23 18:05:00

رحمان کریمی: صدای سـنج و دَمّامه می آید از خلیج فارس

2022-06-04 23:04:00

رحمان کریمی: بپا خیزید بپا  خیزید، بساط ظلم بهم ریزید

2022-05-30 08:48:00

رحمان کریمی: می بارم

2022-05-21 17:34:00

جمشید پیمان: دررثای دکتر صمد فتح‌پور، آزادی خواه و میهن پرستِ مبارز، هموند شورای ملّی مقاومت ایران!

2022-04-19 10:20:00

رحمان کریمی: باران بلند شبانه

2022-05-07 11:57:00

رحمان کریمی: می رسد صبح سپید از پی این شام سیاه 

2022-04-20 10:07:00

رحمان کریمی:    تـا گـور هــم

2022-04-08 10:59:00

جمشید پیمان: ای شما در جانِ من جوشان!

2022-04-07 10:27:00

م. سروش:‌ بگو بهار می رسد

2022-03-19 12:57:00

جمشید پیمان:  درِ میخانه ها باز است    

2022-03-19 09:43:00

فریدون انوشه:‌ طریقت عشق - شعری برای استاد رحمان کریمی

2022-03-12 14:32:00

رضا پچراک: رنج انسان بر زمین را عشق درمان میکند

2022-03-09 18:13:55

حسین پویا: درد دل مدعیان آلترناتیو

2022-02-18 11:04:00

جمشید پیمان:‌ شکوه صبح فروردین به چشمانم شکوفا شد

2022-03-18 19:25:00

  جمشید پیمان: عجب سال زشتی، چه خوبان که رفتند

2022-03-10 02:28:00

رحمان کریمی: تقسیم مرگ به عدالت ! 

2022-01-11 14:30:00

جمشید پیمان:  مطمئنم که عشق می‌رویَد

2022-02-14 14:00:11

Page 4 of 58, showing 20 record(s) out of 1,148 total